Privacy Policy

1. Wie?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking LGA Engineering, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1146, met ondernemingsnummer BTW BE0599.940.248, en als contactpersoon de heer Bahador Sabouri (baha@lga.jobs)

 

Le Grand & Associates bvba respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. LGA Engineering BVBA leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. Welke gegevens

Via deze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld als u zich opgeeft als een kandidaat werknemer of uw cv of motivatiebrief overmaakt. De gegevens die wij nodig kunnen hebben, zijn onder meer uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, werkervaring, studies, loonsverwachtingen, loon en cv en andere gegevens die we in het kader van onze hoofdactiviteiten nodig hebben.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

Met betrekking tot gebruikers van de website:

Afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie; informatievoorziening over actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en andere mailings) en gepersonaliseerde aanbiedingen over onze producten en diensten indien u zich hiervoor uitdrukkelijk hebt ingeschreven; verbetering en beveiliging van onze website; en registreren bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze website en samenstellen van gebruiksstatistieken.

 

Met betrekking tot de kandidaten:

Uw gegevens worden bekeken en geanalyseerd en opgenomen in de interne systemen. Indien de kandidaat hiermee akkoord gaat kunnen de gegevens gedeeld worden met ondernemingen die een vacature openstaan hebben waaraan de kandidaat voldoet.

 

Mits toestemming worden uw gegevens na het invullen van de functie opgeslagen en kunnen deze gebruikt worden om u te contacteren voor een functie die aan uw profiel voldoet.

 

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Le Grand & Associates  bvba uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Le Grand & Associates  bvba zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

De persoonsgegevens worden door Le Grand & Associates  bvba bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Le Grand & Associates  bvba en de gebruiker.

4. Veiligheidsmaatregelen

Le Grand & Associates  bvba heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kan Le Grand & Associates  bvba aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5. Rechten Van De Betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Le Grand & Associates  bvba met uw persoonsgegevens maken.

 

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Le Grand & Associates  bvba. Daarnaast heeft u steeds het recht om Le Grand & Associates  bvba te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

5.2 Recht van verzet

 

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Le Grand & Associates  bvba in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.5 Uitoefening van uw rechten

 

U kan uw rechten uitoefenen door Le Grand & Associates  bvba daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar charles@legrand-associates.com, per post naar 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 505 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.6 Automatische beslissingen en profiling

 

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Le Grand & Associates  bvba evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.7 Recht om klacht in te dienen

 

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

6. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Le Grand & Associates  bvba is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

7. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Laatst bijgewerkte versie: 29/01/2018

Verified by MonsterInsights